Pomůcka – Jak zakoupit projekt rodinného domu - Krok za krokem

Náš katalogový projekt řeší všechno ohledně Vašeho rodinného domu (architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektriky, topeni), naše typová projektová dokumentace rodinného domu řeší i vlastnosti konkrétního pozemku. Každý stavební pozemek je unikát, individuální charakter mu dodají lokalita, velikost, proporce a sklon pozemku, poloha a vztah ke světovým stranám, přístupové komunikace pozemku apod.

Krok 1. - Předprojektový

Máte vybraný rodinný dům či bungalov z naší kolekci www.projekty-domu.bleskin.cz podle vašich požadavků a finančních možností, další je třeba navštívit příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho domu.

  Konzultace se stavebním úřadem upřesní individuálně dle druhu a místa stavby:
 1. Informaci, zda lze na pozemku stavět;
 2. Informaci o podmínkách realizace stavby;
 3. Zda je vybraný dům vhodný pro daný pozemek, Váš záměr je v souladu s územním plánem lokality, případně regulačním plánem lokality, kde se pozemek nachází;
 4. Požadavky obce pro vybranou lokalitu (podlažnost, max. výška hřebene nad terénem, půdorysný tvar domu, barevné řešení, typ zastřešení, sklon střechy, proporce oken apod.);
 5. Zda je kapacita inženýrských sítí dostačující a které sítě bude potřeba vybudovat;
 6. Informaci o veškerá ochranná pásma, chráněné území, věcná břemena týkající se pozemku;
 7. Kompletní seznam dotčených orgánů a správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků řízení a nutných podkladů;
 8. Veškeré další známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit osazení domu na pozemek a jeho napojení na infrastrukturu.

 9. Posle konzultace se stavebním úřadem budete přesně znát požadavky stavebního úřadu ohledně situace na pozemku a případná omezení (územní rozhodnutí).
  Získejte si nejdříve spolehlivé informace o správcích inženýrských sítí, na který chcete budoucí stavbu napojit. Je tedy třeba zajistit maximum informací o těchto sítích, o jejich poloze, dimenzi, případně hloubce.

 1. Přípojka elektrické energie (stačí znát polohu pilířku, ve kterém bude pro příslušnou parcelu umístěn elektroměr). Přípojku v síti nn se zhotovuje dle podnikových norem příslušný energetický podnik.
 2. Vodovodní přípojka (u vodovodního řadu je důležitá poloha a dimenze; je nutné ale zjistit, jak je řešena voda pro případný požární zásah (u nových vodovodních řadů je to řešeno hydranty po cca 200 m, ve starší zástavbě požárními nádržemi)). Vodovodní přípojka slouží k přivedení vody z vodovodního řadu do Vašeho rodinného domu. Tyto informace zjistíte od místního správce vodovodního řádu. V případe že pozemek nezasíťován vodou - přípojku vody nahradí vlastní studna.
 3. Kanalizační přípojka (stačí znát polohy, dimenze i hloubku kanalizační přípojky a připojovacího místa). Dešťová kanalizace pro jednotlivé parcely je centrálně řešena zcela výjimečně. Kanalizační přípojky slouží k odvedení odpadních vod z Vašeho rodinného domu do kanalizace. Tyto informace zjistíte od místního správce kanalizačního řádu. Co si však počít v obci, která vlastní kanalizaci nemá? V tomto případě máte tři základní možnosti – můžete si pořídit jímku, septik v kombinaci s následným dočištěním nebo domácí čistírnu odpadních vod.
 4. Přípojka plynu (stačí znát polohu tzv. kiosku, ve kterém bude pro příslušnou parcelu umístěn plynoměr). Plynová přípojka slouží k přivedení rozvodu plynu do Vašeho rodinného domu. Přípojku plynu se zhotovuje dle podnikových norem příslušná plynárenská společnost.
 5. Příjezdová komunikace a její osvětlení – informace o možnosti připojení Váši nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) podle dopravního řešení ve smyslu stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Standardně jsou přípojky přivedeny na hranici pozemku a jejich rozvod k domu zajišťuje majitel. V některých případech není ani připojení z technických důvodů možné nebo se požadovaná síť v dané oblasti vůbec nenachází (problém s plynofikací, není vlastní kanalizaci apod.).

Po prvním kroku obdržte informace - zda je Váš konkrétní pozemek vhodný k realizaci tohoto Vašeho záměru. Od správci inženýrských sítí budete znát přípojná místa a trasy existujících případně všech navrhovaných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické vedení) s jejich charakteristikami a dimenzemi.

Krok 2. – Projektový.

Když máte vybraný konkrétní dům či bungalov z naší kolekci www.projekty-domu.bleskin.cz vyplníte objednávku na našem webu.

Po obdržení potvrzené objednávky Vám vystavíme zálohovou fakturu a mailem Vám jí zašleme k uhrazení. Po přijetí zálohové platby na náš účet zahájíme práce na zakázce. Krok za krokem vybraný typový projekt domu postupně propracujeme podle připomínek klienta a přizpůsobím podmínkám lokality.
Komunikace probíhá po telefonu nebo přes e-mail či poštou. Jsme schopni udělat projekt včetně osazení domu na pozemek pro zákazníky z celé ČR.

Tato informace nám pomůže osadit Váš dům na pozemek podle Váších požadavků.
Osazeni na pozemek řeší ve výkresech situace stavby, osazení stavby na pozemku ve smyslu požadavků stavebního zákona – odstupy od hranic pozemku, odstupy od sousedních domů, odstup od ulice, ochranné pásma a napojení stavby přípojkami na jednotlivé inženýrské sítě (kanalizační revizní šachta, vodoměrná šachta, HUP, elektroměrový rozvaděč). Hotový projekt Vám zašleme na dobírku nebo si ho můžete převzít osobně ve naší kanceláře a doplatek uhradit v hotovosti.

Když máte v ruce kompletní projektovou dokumentace - co dál?

Krok 3. – Vyřízeni stavebního povolení nebo stavební ohlášky.

Podáni žádosti na příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho domu o stavební povolení nebo ohlášeni stavby včetně všech potřebných podkladů.
Co budete mít? Stavební povolení nebo územní rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci.

Krok 4. – Výstavba rodinného domu.

Stavba svépomocí nebo s firmou.

Krok 5. - Kolaudační řízení.

Podáni žádosti na příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho domu o vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.